.
feature-top

สรุปผลการแข่งขัน

แข่งขันระหว่างวันที่ 16 -22 กรกฏาคม 2562 ณ สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต 3 ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

รางวัล ประเภท/รุ่น รายชื่อนักกีฬา
🥇รางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี นายสิรภพ ก๋งอุบล คู่กับnนายศุภชัย ไชยศิลป์
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ด.ช.ภคิน นิติรัตนกุล
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี นายวิสา ศรีสุริยะ คู่กับ นายนฤเศรษฐ์ เหล่าเทิดพงษ์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ด.ช.ภคิน นิติรัตนกุล
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ด.ญ.สุกฤตา สุวะไชย
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ด.ญ.สุกฤตา สุวะไชย
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ด.ญ.นารดา อุดรพิมพ์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ด.ญ.ฐิติพร กล่องยงค์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี นายธัชพล จำนงค์ คู่กับ นายธีรเมธ กอบประเสริฐกุล
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี น.ส.พุธิตา พันธุ์ทุ้ย คู่กับ น.ส.วิชญาภา พันธ์อินทร์
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี นายชนกร พงษ์ศรี คู่กับ นายพิชยะ วงษ์นรินทร์