.
feature-top

สรุปผลการแข่งขัน

ระหว่างวันที่ 17 - 24 กรกฏาคม 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัล ประเภท/รุ่น รายชื่อนักกีฬา
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ประเภทบุคคลชายคู่ นายจักรพรรดิ หน่อขัติ และ นายปารเมศ พรหมศริน
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ประเภททีมหญิง นางสาวณัฐณิชา จตุพนาพร